NO. 이미지 요약
Notice (주)옛기술과문화에서 복원하여 설치한 곳의 사진입니다.
22 2017 전라북도과학교육원
21 2016 증평 좌구산 천문대
20 2014 영양 반딧불이천문대

신법지평일구 / 평면해시계

19 2014 평택 편촌지구 한마음공원
동양해시계광장, 일구대
18 2014 천문연구원 혼상


17 천안홍대용과학관

천안홍대용전문과학관 전체.jpg

석각천상열차분야지도<숙종본>/우암 혼천의/현주..

16 시흥생명농업기술센터
시흥생명농업기술센터 옥상 전시관
                                                  &nb..
15 전주 아태 무형문화유산전당 앞 전통과학기기 설치

전주시청
                                                      ..

14 과학문화재세트 설치
                                 &n..
13 과학문화재세트 설치
                                 &n..
12 과학문화재세트 설치

                               ..

11 실학박물관
실학박물관 031-579-6000

실학박물관 유물.jpg


교육용 혼상(성경)/ 교육용 혼상..
10 장영실과학동산-간의
간의/간의대

장영실간의.jpg
9 장영실과학동산
장영실과학동산-동래읍성역사관 051)550-4488

장영실과학동산1.jpg
8 서산류방택천문기상과학관

서산류방택천문기상과학관 041-669-8496
천체투영실도 함께 운영하고 있습니다.

서산천상열차분야지도-2.gif

    1    2